HOT

"16 jaar geleden, 1995, vroeg de Rabobank hoe de leden inhoud wilden geven de Coöperatieve inhoud van de bank. Ook in de Tuinbouw zijn inmiddels mammoet bedrijven ontstaan. Jammer is dat deze bedrijven niet zijn ontstaan door de samenwerking van een aantal 'kleine' ondernemers. Is de bank hiermee niet tekort geschoten in hun coöperatieve taak en zich teveel heeft gericht op het welbegrepen 'Eigen Belang'  waarvan nu kleinere bedrijven de dupe worden?  
Vandaag de dag is de vraag 'Hoe Coöperatief is onze coöpratie' nog steeds hot!  

Hoe coöperatief is onze coöperatie?
Tijden veranderen. Alles om ons heen is in beweging. Bestaande structuren vallen uiteen. Normen en waarden vervagen. Herstructurering in bedrijven en organisaties is dagelijks aan de orde. Wat betekent het eigenlijk nog voor het individuele lid van een vereniging of coöperatie om lid te zijn? Welke waarde heeft het lidmaatschap nog of wat is de invloed die leden nog hebben in een coöperatie? Op papier (de statuten) is dit natuurlijk goed vastgelegd, maar de ene organisatie is de andere niet. Welke belangen worden nagestreefd? Als collectief inkopen het uitgangspunt is komen de revenuen als het goed is direct ten goede aan de leden door de lagere prijs die wordt doorberekend. Als echter het doel is 'behartigen van de belangen van de leden van de vereniging' moet je je behoorlijk inspannen om het gevoel van betrokkenheid te hebben.
Bij onze coöperatieve bank had men in gaten dat de betrokkenheid van de leden niet al te groot was. Het meerwaarde-gevoel boven een andere bank in bedrijfsbelangen behartiging, dienstverlening en tarieven naar de leden toe was gering.

Anders was het afgelopen zomer natuurlijk toen onze 100-jarige bank een reeks van feestelijke informatiebijeenkomsten organiseerde. Belangstelling genoeg! Toen is wel duidelijk geworden dat het 'Thuis bij de Rabobank' er niet is. Daar wordt nu aan gewerkt. De bank heeft de leden de vraag voorgelegd: 'Wat heeft het lidmaatschap u te bieden en wat zou het u te bieden moeten hebben?'. Een groot aantal leden heeft in reactie hierop een avond lang gediscussieerd over het wezenskenmerk van het coöperatief ondernemen: 'Het gezamenlijk welbegrepen eigenbelang'. Een prachtige volzin qua inhoud, maar voor verschillende uitleg vatbaar en dat bleek wel ook die avond. Ondanks de inspanningen van ons bestuur heb ik nog steeds het gevoel dat we als leden niet veel in te brengen hebben. Want de bestuurders van de plaatselijke banken, verenigd in Rabo-Nederland, hebben besloten dat de banken coöperatief zullen blijven.
De leden wordt gevraagd of zij dat ook vinden en hoe ze daar inhoud aan willen geven. Is dit veranderen, herstructureren of toch coöperatief denken!"

Columns